• 01 Jun 2022
  11:00 - 13:00

  Webinar Bulgaria: Boosting adaptation to climate change: National and EU level knowledge and tools


  (online)
  Organiser: Covenant of Mayors office

  English below

  ***

  11:00 до 13:00 ч. българско време

  Уебинарът, организиран съвместно с българското Министерство на околната среда и водите, предлага обзор на наличните знания, насоки и инструменти за адаптация на национално и европейско равнище, като например данни за климата, инструмент за подпомагане на адаптацията в градовете, както и конкретни примери. Уебинарът също така дава възможност да се разсъждава върху това как се прилага наличната информация и кои пропуски в знанията трябва да бъдат отстранени на ниво ЕС и на национално ниво.

  Целевата аудитория на уебинара са настоящи и потенциални нови потребители и доставчици на информация за Climate-ADAPT в България, т.е. правителствени ръководители, както и организации, които ги подкрепят при разработването, прилагането и оценката на стратегии, планове и действия за адаптация към изменението на климата на всички управленски нива в България. Добре дошли са всички други участници, заинтересовани и ангажирани с адаптацията към изменението на климата в България (включително предприятия и неправителствени организации, практикуващи специалисти и други заинтересовани частни лица).

  За подробна информация относно уебинара, регистрацията, данните за контакт за допълнителни въпроси, както и политиката за поверителност, моля, посетете уебсайтовете на събитието на български или английски език на Climate-ADAPT.

  ***

  Co-organised with the Bulgarian Ministry of Environment and Water, the webinar offers an overview of available adaptation knowledge, guidance, and tools at national and EU level platforms such as climate data, an urban adaptation support tool, and case studies. The webinar also provides a reflection on how the available information is being used and which knowledge gaps need to be addressed at EU and the country level.

  The target audience of the webinar are current and potential new users and information providers of Climate-ADAPT in Slovakia, i.e., governmental decision-makers as well as the organisations supporting them in the development, implementation, and evaluation of climate change adaptation strategies, plans and actions at all governance levels in Slovakia. Beyond that, all other actors involved in adaptation to climate change in Slovakia are welcome to participate in the webinar (including businesses and non-governmental organisations, practitioners, and other interested citizens).

  For detailed information about the webinar, the registration, contact details for further questions as well as the privacy policy, please visit the event websites in Bulgarian or English language on Climate-ADAPT.